INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Administracja Budynków Mieszkalnych s.c. Jerzy Szymanik, Janusz Stawski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wrzosy 21, wpisana do CEiDG posiadającą NIP: 5832707184, REGON: 192112690.
2.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie na adres biura przy ul. Wrzosy 21 80-618 Gdańsk lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@abmsc.pl.
3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  a.  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
4.  Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  a.  w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o własności lokali;
  b.  w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora.
5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na świadczeniu usług zarządzania nieruchomościami.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy Administratora, sądy powszechne, sądy administracyjne, organy administracji publicznej, podmioty świadczące na rzecz Administratora w szczególności usługi telekomun ikacyjne, informatyczne i księgowe oraz inne podmioty, które muszą zostać dopuszczone do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu należytego wykonania obowiązków zarządczych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a.  przez okres niezbędny do realizacji zadań zarządzania nieruchomościami;
  b.  przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a.  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  b.  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c.  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  d.  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  e.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  f.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
  g.  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W przypadku pozyskania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, źródłem pochodzenia takich danych są źródła publiczne np. organy administracji publicznej, rejestry lub ewidencje.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:
  a.  jest niezbędne i wynika z przepisów ustawy o własności lokali;
  b.  jest niezbędne w celu odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Administratora.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Z poważaniem:
Jerzy Szymanik   Janusz Stawski